Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (RODO).
W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Administratorem Danych Osobowych udostępnianych Spółce w ramach łączącej nas umowy handlowej jest InComplex, Konikowo 63a/2, 76-024 Świeszyno (Administrator).
Od dnia 25 maja 2018 roku będzie możliwość skontaktowania się z Specjalistą do Spraw Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem e-maila: rodo@incomplex.pl. Dane osobowe będą przetwarzane przez InComplex w szczególności:
na podstawie 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
•    wykonania umowy handlowej i są przechowywane od czasu jej zakończeniu przez okres 5 kolejnych lat poczynając od 1 stycznia roku następującego po roku wygaśnięcia lub wykonania umowy;
•    na podstawie prawnie uzasadnionego interesu InComplex [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
podjęcia działań przed zawarciem umowy handlowej i są przechowywane przez okres 3 lat od ich uzyskania lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych;
•    marketingu produktów lub usług własnych i są przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
•    dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń i są przechowywane przez okres 3 lat od ich uzyskania lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych;
•    wykorzystywania informacji z wizytówek, otrzymanych od osoby, której dane dotyczą i są przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub prowadzenie działań marketingowych.

Kategorie odbiorców danych:
Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne, a także innym podmioty zewnętrznym, które wykażą, że na mocy przepisów prawa są uprawnione do uzyskania danych. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
A.    prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
B.    prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
C.    prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
D.    prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
E.    prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi Danych Osobowych oraz przesłania ich innemu Administratorowi;
F.    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
G.    prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
Prawo w wymienione w pkt A - F powyżej można realizować m.in. poprzez kontakt z Specjalistą Ochrony Danych Osobowych (adres podany powyżej) lub poprzez kontakt z InComplex (adres podany powyżej, z dopiskiem: "Ochrona danych osobowych").


Z poważaniem
 InComplex